Inleiding


Voor Avondlicht geldt het uitgangspunt dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk doet, op een verantwoorde manier en met volledige inzet. Toch kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. De cliënten of andere betrokkenen bij Avondlicht kunnen hun klachten daarover kenbaar maken. Avondlicht kent daarvoor onderstaande klachtenregeling. De klachtenregeling is verdeeld in twee soorten klachten. De klachten die geen betrekking hebben op onvrijwillige zorg (algemene klachtenprocedure) en klachten die hier wel betrekking op hebben (WZD klachtenprocedure).

 

Algemene klachtenprocedure

1. Wat te doen bij een klacht
Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u deze met ons bespreekt. Alleen door te weten wat er anders of beter kan, zijn wij in staat de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Aarzel dus niet en maak een afspraak om uw klachten, wensen en tips te bespreken. U heeft als cliënt het recht door ons gehoord te worden.

U kunt uw klacht in een persoonlijk gesprek met de medewerker of de teamleider bespreken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een afspraak maken met de directeur-bestuurder. U kunt uw klacht persoonlijk of schriftelijk aan haar kenbaar maken. U kunt uw bericht per post sturen naar het adres:
Woon- en Zorgcentrum Avondlicht
t.a.v. Mevr. D. van Zetten
4171 BR Herwijnen

Of u kunt een mail sturen naar dvanzetten@al-h.nl

2. Externe klachtencommissie
Is het niet (meer) mogelijk om met de direct betrokkene, de teamleider of de directeur-bestuurder te praten, dan bestaat de mogelijkheid een klacht schriftelijk voor te leggen aan de externe onafhankelijke klachtencommissie SKGN - Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen.

2.1 Behandeling van een klacht door de klachtencommissie SKGN
De klachtencommissie SKGN behandelt alle schriftelijk binnengekomen klachten volgens een vaste procedure. Hierbij wordt de klacht zorgvuldig onderzocht, waarbij alle benodigde gegevens worden geraadpleegd. Er is sprake van hoor en wederhoor voordat de klachtencommissie SKGN tot een gefundeerd oordeel komt over de klacht. De commissie brengt altijd de directeur-bestuurder van Avondlicht op de hoogte van dit oordeel. Allen die betrokken zijn bij de uitvoering van de klachtenregeling, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

2.2 Melden bij externe klachtencommissie
Het meldadres van de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen is:
Klachtencommissie SKGN >br> t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 45
6620 AA Dreumel

Per mail: klachtencommissie@skgn.nl
Per telefoon: 06-33048739

WZD klachtenprocedure
Wordt u beperkt in uw vrijheid en heeft u hierover een klacht? Dan valt deze klacht onder de regeling die is voortgekomen uit de wet zorg en dwang (WZD). Lees hierover meer op de pagina “Wet Zorg en Dwang”.