Visie


Vanuit deze missie is Avondlicht gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor de bewoners hun ‘eigen’ leven kunnen leiden, met respect voor de behoeften, wensen en normen en waarden van de cliënt. Avondlicht zal daarbij altijd, als de bewoner dat wil, de familie en/of de naaste omgeving van de bewoner betrekken. Avondlicht biedt zorg en ondersteuning waar nodig en zoveel mogelijk op de manier zoals de bewoner dat wenst. Dat betekent dat Avondlicht streeft naar een goede, veilige, huiselijke woon- en leefomgeving passend bij de behoeften en wensen van haar bewoners.

Vanuit deze visie selecteert en stimuleert Avondlicht medewerkers in vakbekwaamheid, respect, nieuwsgierigheid en cliëntgerichtheid. Het management draagt samen met de medewerkers, zorg voor een veilige, plezierige en stimulerende werkomgeving met veel aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en faciliteiten voor medewerkers om continu te leren en de zorg te verbeteren.

 

Visie Avondlicht op onvrijwillige zorg.

Avondlicht gaat er van uit dat haar bewoners in belangrijke mate zelf de regie over hun leven voeren en sturing geven aan hun vragen. Respect voor de persoonlijke vrijheid en levenssfeer van de bewoner en het recht op zelfbeschikking zijn daarbij sleutelbegrippen. Avondlicht schept de voorwaarden om haar bewoners een ‘eigen’ leven te kunnen laten leiden, met respect voor de eigen normen en waarden.

Voor de bewoners van locatie Perengaarde, de afdeling waar bewoners met dementie wonen, geldt precies hetzelfde. Medewerkers zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van de psychogeriatrische bewoners en hun (soms) geleidelijke verlies van allerlei vermogens, herkenning, gewoonten en sturingsmogelijkheden. Avondlicht is daarom altijd gericht op vormen van eigen regie en sturingsmogelijkheden ook voor haar meest kwetsbare bewoners. Zorg en aandacht gaan hand in hand met goed luisteren en kijken naar de wensen en behoeften van de bewoner en diens naasten. Medewerkers zoeken naar een vorm van zorg die past bij de gewoonten, normen en waarden van de bewoner.

Avondlicht is vanuit deze visie actief om onvrijwillige zorg te voorkomen. Avondlicht zal altijd proberen te zoeken naar alternatieven. Uiteindelijk kan het inzetten van onvrijwillige zorg toch nodig zijn, al dan niet met toestemming van de bewoner of diens vertegenwoordiger, om gevaar voor de bewoner of diens omgeving af te wenden.

Voor meer informatie omtrent onvrijwillige zorg, de Wet Zorg en Dwang verwijs ik u naar de pagina onder het tabblad wonen, vervolgens kunt u naar het tabblad "wonen met Dementie" daar vindt u informatie over de Wet Zorg en Dwang ( voorheen BOPZ).